Vedtægter for Klub Rørbæk

Klubbens navn:
Klub Rørbæk

Klubbens formål:
At fastholde kontakten mellem pensionerede kolleger gennem sociale og kulturelle arrangementer

Klubbens medlemmer:
Kolleger, der har været ansat ved Rørbæk Skole eller Ellekildeskolen og er gået på pension.

Bestyrelsen:
Klubbens bestyrelse består af 3 medlemmer, formand, kasserer og sekretær, der varetager klubbens daglige ledelse.

Generalforsamlingen:

  • Afholdes 1. kvartal med beretning af formanden. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
  • Der vælges:
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer
  2. 2 suppleanter til bestyrelsen
  3. 2 revisorer
  4. 2 revisorsuppleanter

Kontingent:
Generalforsamlingen fastlægger kontingentets størrelse.

Ekstraordinær generalforsamling:
Afholdes hvis halvdelen af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønsket herom over for formanden.
Herefter påligge det formanden at foretage indkaldelsen inden 14 dage efter modtagelsen af anmodningen.

Klubbens opløsning:
Opløses klubben, tilfalder klubbens ejendele sos-børnebyerne.

 

Vedtaget den 05.12.2011 på Ellekildeskolen